نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه‌های موافق و مخالف کنترل جمعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معارف، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد فلسفه‌دین، مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ادله برون‌دینی و درون‌دینی در مورد کثرت جمعیت انجام شد و با تشریح و تبیین آیات و روایات، مبانی نظری افرادی که معتقد به ضرورت کاهش و کنترل جمعیت هستند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.یافته‌های نشان داد که بسیاری از ادلّه برون‌دینی  مثل اصل سودگرایی، آرمان‌گرایی، حقوق طبیعی وغیره فقط بر بعد مادی انسان به طور ناقص تکیه کرده و از آرمان‌های حقیقی و سودهای حداکثری غفلت نموده‌اند، به‌طوری‌که آیات و روایات موافق کنترل جمعیت را بدون توجه به آیات و روایات مشوق و مؤید تکثر جمعیت و ازدیاد نسل تفسیر نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات