مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ‌ایران.

3 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22034/pzk.2021.5689

چکیده

توجه ویژه به نقش آموزندگی مؤلفه‌های جنگ در عرصه زندگی، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع سبک زندگی را دو چندان می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره‌نگاشته دا که یکی از آثار مکتوب دفاع مقدس است به‌روش کیفی از نوع داده بنیاد انجام شد. بدین ترتیب، داده‎‌های کیفی مرتبط با موضوع، بررسی و سپس با مقایسه و سنجش داده‌ها و مفاهیم، مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در قالب 43 مفهوم و 8 مقوله اصلی استخراج گردید. نتایج نشان داد که مقوله‌های اصلی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته دا شامل مسائل اعتقادی و دینی، مسائل تربیتی، مسائل اخلاقی، مسائل انگیزشی، اتحاد و همبستگی، هدفمندی، خردگرایی و عملگرایی است که مؤلفه مسائل اعتقادی و دینی بیشترین فراوانی و نمود را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در این خاطره‌نگاشته دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. اسمعیل پور، لیلا (1389). توصیف و تحلیل گفتمان جنگ زبان شناختی در روایت دا. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زنان شناسی. دانشگاه کردستان.
 2. ایروانی، محمدرضا.، و نکوبخت، ناصر (1395). بررسی، تحلیل و نقد سبک‌شناسانه خاطره‌نگاشته دا. نشریه ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، 8(14)، 29 - 60.
 3. حسینی، سیده زهرا (1387). دا، خاطرات سیده زهرا حسینی به اهتمام سیده اعظم حسینی. تهران: انتشارات سوره مهر.
 4. خضرزاده، نادر (1391). بررسی شیوه وقایع‌‌‌نگاری داستانی ادبیات دفاع مقدس براساس کتاب دا. پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد. گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه.
 5. دانایی‌فرد، حسن.، الوانی، سیدمهدی.، و آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: انتشار صفار شرقی.
 6. رحیمی، فریبا (1391). نقد و بررسی عناصر داستان در کتاب دا. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک.
 7. شریفی، احمدحسین (1392). همیشه بهار. قم: نشر معارف.
 8. علی‌زمانی، امیرعباس (1386). معنای معنای زندگی. نشریه نامه حکمت، 5(1)، 59- 89.
 9. محمدعلی‌پور، کوثر (1391). گفت‌‌‌وگو در ادبیات پایداری ایران و فلسطین. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد. گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی‌سینا.
 10. معین‌الدینی، فاطمه (1388). شگردها و زمینه‌های تداعی معانی در داستان دا. نشریه علمی-پژوهشی ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1(1)، 159- 184.
 11. منگالی، زهرا (1389). مفهوم‌‌‌شناسی سبک زندگی اسلامی. نشریه سوره، 3(46)، 23- 38.
 12. مهدوی کنی، محمدسعید (1386). دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative research: Granded Theory procedures and Thechniques. CA: sage