مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار فقه و حقوق اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، ارومیه،‌ایران.

3 استاد زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

توجه ویژه به نقش آموزندگی مؤلفه‌های جنگ در عرصه زندگی، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع سبک زندگی را دو چندان می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره‌نگاشته دا که یکی از آثار مکتوب دفاع مقدس است به‌روش کیفی و با استفاده از راهبرد داده بنیاد انجام شد. بدین ترتیب، داده‎‌های کیفی مرتبط با موضوع، بررسی و سپس با مقایسه و سنجش داده‌ها و مفاهیم، مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در قالب 43 مفهوم و 8 مقوله اصلی استخراج گردید. نتایج نشان داد که مقولات اصلی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته دا شامل مسائل اعتقادی و دینی، مسائل تربیتی، مسائل اخلاقی، مسائل انگیزشی، اتحاد و همبستگی، هدفمندی، خردگرایی و عملگرایی است. مؤلفه مسائل اعتقادی و دینی بیشترین فراوانی و نمود را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در این خاطره‌نگاشته به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات