دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 24، مهر 1400 
مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران براساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی

صفحه 97-115

10.22034/pzk.2021.5697

احسانه احمدی گلسفیدی؛ جوانشیر(نویسنده مسوول) اسدی؛ حسن عبدالله زاده؛ افسانه خواجوند خوشلی