تحلیل روانسنجی مقیاس سنجش باورها و رفتارهای مقابله ای در دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون کفایت روان‌سنجی مقیاس سنجش باورها و رفتارهای مقابله‌ای در میان 398 نفر از دانشجویان دختر شهر تهران به روش غیر آزمایشی از نوع همبستگی انجام شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مقیاس سنجش باورها و رفتارهای مقابله‌ای و نسخه کوتاه مقیاس مقابله مذهبی به دست آمد. به منظور تعیین روایی عاملی مقیاس سنجش باورها و رفتارهای مقابله‌ای از روش‌های آماری تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی آن از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، برای مطالعه روایی سازه، ضریب همبستگی بین مقیاس سنجش باورها و رفتارهای مقابله‌ای و مقیاس مقابله مذهبی بدست آمد. نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد مقیاس سنجش باورها و رفتارهای مقابله‌ای از چهار عامل ساختار، احساس تعلق اجتماعی، رابطه شخصی با قدرت بالاتر و جهان‌بینی تشکیل شده است. شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تأییدی بر پایه نرم افزار LISREL، وجود این عوامل چهار‌گانه را تأیید کرد. نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد باورها و رفتارهای مقابله‌ای با ابعاد مقابله مذهبی مثبت و منفی به طور تجربی از روایی سازه سنجش باورها و رفتارهای مقابله‌ای حمایت کرد و مقادیر ضرایب همسانی درونی مقیاس (86/0=a) مطلوب گزارش شد. در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان داد که مقیاس حاضر برای سنجش نقش مذهب در مواجهه با رویدادهای استرس‌زای زندگی در دانشجویان دختر ابزاری روا و معتبر است.

کلیدواژه‌ها