دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1400 
4. مؤلفه‌های والدگری دوره نوجوانی؛ مبتنی بر منابع اسلامی

صفحه 117-144

سیدعباس ساطوریان؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی هنر؛ کارینه طهماسیان


6. مبانی فقهی حقوقی الزام زوجین به درمان اختلال جنسی

صفحه 133-155

فاطمه زهرا ابراهیمی؛ مریم السادات محقق داماد؛ کبری پورعبدالله


8. بازنمایی آداب همسری در قرآن با تأکید بر سیر نزول آیات

صفحه 181-205

طاهره سترگ؛ محمد علی مهدوی راد؛ مجید دهقان


ترویجی

9. بررسی و تبیین نقش سیاسی حضرت خدیجه (علیها سلام) در گسترش اسلام

صفحه 207-230

اسمعیل سخا؛ امیر تیمور رفیعی؛ کیوان لولوئی؛ سید حسن قریشی کرین