دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 23، مرداد 1400 
مؤلفه‌های والدگری دوره نوجوانی؛ مبتنی بر منابع اسلامی

صفحه 117-144

10.22034/pzk.2021.5993

سیدعباس ساطوریان؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی هنر؛ کارینه طهماسیان


مبانی فقهی حقوقی الزام زوجین به درمان اختلال جنسی

صفحه 133-155

10.22034/pzk.2021.5690

فاطمه زهرا ابراهیمی؛ مریم السادات محقق داماد؛ کبری پورعبدالله


ترویجی

بررسی و تبیین نقش سیاسی حضرت خدیجه (علیها سلام) در گسترش اسلام

صفحه 207-230

10.22034/pzk.2021.5685

اسمعیل سخا؛ امیر تیمور رفیعی؛ کیوان لولوئی؛ سید حسن قریشی کرین