دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 25، بهمن 1400، صفحه 9-230 
تعیین مؤلفه‌‌های ارتباطی زنان چندنقشی دارای سلامت روان

صفحه 57-83

10.22034/pzk.2022.6222

مریم نصرتی بیگ زاده؛ حسین قمری کیوی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ لیلا رئیسی