دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 22، فروردین 1400 
نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع

صفحه 163-184

10.22034/pzk.2021.5684

علی محمدیان؛ سیف‌اله احدی؛ حسین حقیقت‌پور