دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1400 
8. نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع

صفحه 163-184

علی محمدیان؛ سیف‌اله احدی؛ حسین حقیقت‌پور