اثربخشی آموزش معنادرمانی آمیخته با معنای زندگی مبتنی بر مکتب ملاصدرا بر تعارض زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

وجود تعارض و فاصله عاطفی در زوج‌ها می‌تواند برآمده از فرآیندهایی ‏ راهبردهای در رابطه زن و ‏شوهر باشد که معنا درمانی به دنبال تضعیف این فرایندها و درنتیجه کاهش رنج‌های غیرضروری زوج‌ها ‏می‌باشد. ‏ پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش معنادرمانی آمیخته با معنای زندگی ‏مبتنی بر مکتب ملاصدرا بر تعارض زناشویی به روش نیمه‌آزمایشی ‏ با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی ‏زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مشاوره‌ای اصفهان بود که به علت داشتن تعارض زناشویی به این مراکز مراجعه‌  کرده  بودند که تعداد ۳۰ نفر از ایشان به روش نمونه‌گیری دردسترس برای ورود به پژوهش انتخاب شده و  به‌طور تصادفی در دو گروه ‏آزمایش و گواه گمارده  شدند. گروه آزمایش در طول 10 جلسه تحت آموزش معنادرمانی آمیخته با ‏معنای زندگی مبتنی بر مکتب ملاصدرا قرارگرفت. داده ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون‌ با استفاده از پرسشنامه تعارض ‏زناشویی‏ به دست آمده و با استفاده از تحلیل کوواریانس تک ‏متغییره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که‎ ‎آموزش‎ ‎معنادرمانی آمیخته با معنای زندگی مبتنی بر مکتب ملاصدرا موجب‎ ‎بهبود‎ ‎معنادار‎ ‎میانگین‎ ‎نمرات‎ ‎تعارض ‏زناشویی‎ ‎در‎ ‎گروه‎ ‎آزمایش‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎گروه‎ ‎گواه‎ ‎شده‎ ‎است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات