مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران بر اساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی،گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استادیار روانشناسی، عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار روانشناسی، عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استادیار روانشناسی، عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران .

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل نگرانی تصویر بدنی دختران براساس کمال­گرایی با میانجی­گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی به‌روش توصیفی از نوع همبستگی با تکیه بر مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل دختران دانشجوی دانشگاه‌های آزاد استان گلستان بود که تعداد 500 نفر از آنها جهت ورود به پژوهش باروش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده‌ها از پرسشنامه‌های نگرانی تصویر بدنی، کمال‌گرایی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای تحقیق روابط معناداری وجود دارد، همچنین شاخص‌های نیکویی برازش نشان داد که مدل ساختاری نگرانی تصویر بدنی براساس کمال­گرایی، با میانجی­گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی از برازش مطلوبی برخوردار  است. کمال­گرایی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی تا 32% از تغییرات نگرانی تصویر بدنی را تبیین کرد. مطابق با نتایج، کمال­گرایی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی می­توانند دو متغیر تعیین‌کننده در تبیین نگرانی تصویر بدنی دختران باشند و در نظر گرفتن این دو می­تواند در پیشگیری از اختلال­های بعدی در زمینه بدشکلی بدنی(BDD) تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها