نقد و بررسی انگاره ماهیت معاوضی نکاح موقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی،‌ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

در مشروعیت عقد نکاح موقت به عنوان یکی از اقسام عقد نکاح، از نظر فقه شیعه تردیدی وجود ندارد. به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز این امر را پذیرفته و در چندین ماده به تبیین ارکان و احکام آن اختصاص داده است. ماهیت شناسی این عقد از منظر فقهی و حقوقی بحث مهم و چالشی دراین مورد است. برخی از صاحب نظران معتقدند که نکاح موقت شباهت کاملی به باب اجاره دارد و مهر در مقابل استمتاع است و با عقد نکاح دائم تفاوت ماهوی دارد. در مقابل، برخی دیگر ماهیت عقد موقت را همانند دائم دانسته و تفاوت آنها را فقط در برخی از آثار و احکام آن بیان کرده‌اند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف نقد ادله دیدگاه اول و تقویت دیدگاه دوم مبنی بر عدم تفاوت ماهیت عقد نکاح موقت با دائم براساس ادله و شواهد به‌روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد که عقد نکاح موقت در نظام حقوقی اسلام همانند عقد نکاح دائم یک نهاد حقوقی مقدس و دارای تکالیف و حقوق متقابل خاص خود برای زوجین است.

کلیدواژه‌ها