نقش همسانی ابعاد بهزیستی معنوی و ابعاد معنا در زندگی زوجین در پیش‌بینی کارآمدی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی روانشناسی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز قاین، قاین، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، قم، ایران.( نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین، قاین، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش همسانی ابعاد بهزیستی معنوی و ابعاد معنا در زندگی زوجین در پیش‌بینی کارآمدی خانواده در زوجین شهر قاین به روش غیر آزمایشی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین دانش‌آموزان ابتدایی شهر قاین به تعداد 3450 زوج بود که تعداد 150 زوج به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌های بهزیستی معنوی، معناداری زندگی و کارآمدی‌ خانواده جمع‌آوری شد و داده ها به کمک نرم‌افزار Spss23 و با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی چندگانه تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین همسانی ابعاد بهزیستی معنوی (رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با طبیعت) و یک بعد معنا در زندگی (ارزشمندی) با کارآمدی خانواده رابطه معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که همسانی دو بُعد ارتباط با دیگران و طبیعت حدود 22% کارآمدی خانواده را در زوجین پیش‌بینی می‌کند و همسانی ابعاد معنادرزندگی توان پیش‌بینی کارآمدی خانواده را ندارد. به نظر می‌رسد هرچه زوجین در زمینه‌های گوناگون با هم شبیه و همسان باشند، فرهنگ، جهان‌بینی و اندیشه یکسان خواهند داشت و در نتیجه روابط محبت‌آمیز، احترام، مدارا، آرامش‌بخشی و ارتقای معنوی افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود با تأکید بیشتر بر سبک زندگی اسلامی، بحث و تبادل نظر در مورد ارائه و کاربرد آن و تقویت مولفه‌هایی همچون اعتقادهای مذهبی که بر بهزیستی معنوی و معنادرزندگی تأثیرگذارند، جهت داشتن زندگی بهتر و رضایت‌بخش اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات