اثربخشی درمان مرور زندگی مبتنی بر بخشودگی بر افزایش رضایت زناشویی و بخشش زنان در مواجهه با خیانت زناشویی همسر

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 ‌‌کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، ‌‌گروه مشاوره، ‌‌دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ‌‌دانشگاه اردکان، ‌‌اردکان، ‌‌ایران.

2 ‌‌دانشیار گروه مشاوره، ‌‌دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ‌‌دانشگاه اردکان، ‌‌اردکان، ‌‌ایران. ‌‌(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22034/pzk.2022.6747

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مرور زندگی مبتنی بر بخشودگی بر افزایش رضایت زناشویی و میزان بخشش زنان دچار خیانت زناشویی همسر به‌روش نیمه‌آزمایشی از نوع مطالعه موردی با استفاده از خط پایه انجام شد. ‌‌جامعه آماری شامل زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر سپاهان بود که به‌علت خیانت زناشویی همسر به آن مراکز مراجعه داشتند که تعداد 2 نفر از ایشان به‌روش نمونه‌گیری هدفمند برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. ‌‌مداخله درمانی در 8 جلسه انفرادی ارائه شد. ‌‌اطلاعات پژوهش با پرسش‌نامه بخشودگی و پرسش‌نامه رضایت زناشویی در مراحل خط پایه (2 مرتبه)، ‌‌حین درمان (4 مرتبه) و پیگیری (2 مرتبه) جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از تحلیل نموداری، ‌‌تعیین درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا تحلیل شد. ‌‌نتایج نشان‌دهنده اثربخشی مداخله مرور زندگی مبتنی بر بخشودگی بر افزایش رضایت زناشویی و بخشش در آزمودن‌ها بود. ‌‌بنابراین، ‌‌از این شیوه درمان می‌توان برای بهبود و ارتقای رضایت زناشویی زنان دچار خیانت زناشویی همسر بهره‌برد. ‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Forgiveness- Based Life Review Therapy on Increasing Women's Marital Satisfaction and Forgiveness in the Face of Their Husbands' Marital Infidelity

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Izadi 1
  • Yaser Rezapour Mirsaleh 2
  • Azadeh Choubforoushzadeh 3
1 M. A. in Family Counseling, Counseling Department, Faculty of Human and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Associate Professor, Counseling Department, Faculty of Human and Social Sciences, Ardakan University,Ardakan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Human and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

This research, as a case study, aimed to investigate the effectiveness of forgiveness- based life review therapy on increasing women's marital satisfaction and forgiveness in the face of their husbands' marital infidelity with a quasi- experimental method and a baseline. The population included married women referring to counseling centers in the city of Sepahan because of their husbands' marital infidelity, and 2 women were selected by the convenience sampling. They received 8 individual sessions of therapeutic intervention. The data were gathered from participants using forgiveness questionnaire and the questionnaire of marital satisfaction in the phases of baseline (2 times), therapy (4 times), and follow- up (2 times). To analyze the data, charts, improvement percent, and reliable change index were used. The results showed the effectiveness of the therapeutic intervention of forgiveness- based life review on increasing participants' marital satisfaction and forgiveness. In conclusion, this kind of therapy can be applied to improve and increase women's marital satisfaction in the face of their husbands' marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life review therapy
  • martial satisfaction
  • forgiveness
  • husband's marital infidelity
  • Women