واکاوی حق معاشرت‌به‌معروف در روابط زوجین با تأکید بر حقوق فطری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، گروه فقه و اصول، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم. ایران.

2 استادیار حقوق خصوصی، دانشکده الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهایت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22034/pzk.2022.7023

چکیده

امروزه مقررات و احکام اسلامی به‌ویژه در حوزه خانواده با شبهات و اشکالاتی روبه‌روست که یکی از بهترین راه‌های حل این شبهات و اشکالات مراجعه به حقوق فطری و تطبیق مقرارات اسلام با این حقوق است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی حق معاشرت‌به‌معروف در روابط زوجین و برای پاسخ به این سؤال که حق معاشرت‌به‌معروف تا چه‌میزان با حقوق فطری زوجین، مبانی فطری ایشان و خانواده منطبق است، انجام شد. بدین‌منظور کلیه آثار علمی مربوطه به‌شیوه توصیفی- اسنادی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی‌های انجام شده، مطالعه‌ای که به‌طور مستقل موضوع پژوهش حاضر در آن بررسی شده‌باشد، یافت نشد. نتایج نشان داد که تکلیف معاشرت‌به‌معروف بیشتر متوجه فردی است که دارای اختیارات است و در انجام این اختیارات امکان سوءاستفاده‌‌ وجود دارد. رفتار شایسته هریک از زوجین، موافق با فطرت و طبیعت ایشان و همگام با اصلی‌‌ترین هدف و کارکرد خانواده یعنی، ایجاد مودت و رحمت است. معاشرت‌به‌معروف نباید برخلاف ویژگی‌‌های زوجین و نظام خانواده باشد که براین‌اساس در خانواده، مصلحت نوعی و شخصی باید همزمان مورد توجه قرار گرفته و تأمین شود.

کلیدواژه‌ها