دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تیر 1401 
جنسیت در روایت‌‌های زنانه و مردانه جنگ از منظر تحلیل انتقادی استعاره

صفحه 151-175

10.22034/pzk.2022.7029

زهره شهرستانی؛ سید علی اصغر سلطانی؛ عبدالمجید طباطبایی لطفی