دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تیر 1401 
بررسی و تبیین راهبردهای تربیت جنسی دختران نوجوان در خانواده و جامعه

10.22034/pzk.2022.7025

سیدحسن حسینی خیرآبادی؛ حسین مومنی مهمویی؛ طاهره راعی خیرآبادی