بررسی و تبیین راهبردهای تربیت جنسی دختران نوجوان در خانواده و جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

3 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22034/pzk.2022.7025

چکیده

ساحت تربیت زیستی و بدنی از جمله ساحت‌های شش‌گانه تربیتی سند تحول بنیادین است که ذیل مقوله‌های آن توجه به تربیت جنسی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، بررسی و تبیین راهبردهای تربیت جنسی دختران نوجوان به‌روش کیفی از نوع داده‌بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش حاضر شامل صاحبنظران حوزه‌های تربیت اسلامی بودند که به‌روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 28 نفر از ایشان با ملاک رسدین به اشباع نظری در داده‌های مصاحبه، مورد مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند و داده‌ها با استفاده از سیستم کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که در برنامه تربیت جنسی باید به دو راهبرد درون‌خانواده و برون‌خانواده توجه شود. راهبرد درون‌خانواده شامل برنامه پرورش‌محور، مدیریت رفتارها و فعالیت‌های دختران در خانواده و توانمندسازی علمی والدین درباره تربیت جنسی است. راهبرد برون‌خانواده شامل فرهنگ‌سازی براساس آموزه‌های دینی، حمایت جامعه، چالش‌های محدودکننده، مؤثر و عوامل اثربخش بر تربیت جنسی است. براین‌اساس، تربیت جنسی یک فرایند است و در هنگام تدوین راهبردهای آن باید هم به محیط درونی و هم به محیط بیرونی خانواده توجه شود.

کلیدواژه‌ها