ارائه مدل ساختاری رابطه بین ارتباط والد- فرزند و هویت ایرانی- اسلامی با میانجی‌‌گری عزت نفس در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. )نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/pzk.2022.7026

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط والد- فرزند و رابطه آن با هویت ایرانی- اسلامی با میانجی‌گری عزت نفس در دانشجویان به‌روش غیرآزمایشی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه‌‌های استان تهران با دامنه سنی 18 تا 25 سال بود که تعداد 262 نفر از ایشان به‌روش نمونه‌گیری دردسترس برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. داده‌‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته هویت ایرانی- اسلامی‌‌ و پرسش‌نامه‌های استناندارد ارتباط والد- فرزند و عزت‌نفس روزنبرگ جمع‌آوری شد. روایی سازه پرسش‌نامه محقق‌‌ساخته با تحلیل عاملی تأییدی و برازش مدل مفهومی پژوهش با مدل‌‌‌‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌‌افزارAMOS  بررسی شد. یافته‌‌ها نشان‌دهنده برازش مطلوب الگوی ساختاری با داده‌‌های گردآوری شده بود. همچنین اثر مستقیم ارتباط والد- فرزند و عزت نفس بر هویت ایرانی-اسلامی معنادار بود و عزت نفس، رابطه بین ارتباط  والد- فرزند و هویت ایرانی-اسلامی را به‌صورت منفی و معنادار میانجی‌‌گری نمود. ارتباط والد- فرزند و عزت نفس 48% از واریانس هویت ایرانی-اسلامی را در دانشجویان تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها