اثربخشی گروه‌‌درمانی روان‌پویشی یکپارچه بر کارکرد ایگو زنان مبتلا به افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار روان‌شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی‌بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22034/pzk.2022.7027

چکیده

از دیدگاه روان‌پویشی علت افسردگی، خشمی است که به خود معطوف شده است و فرد در قالب مجازات، احساس گناه را بر می‌گزیند. کارکرد ایگو، اداره مناسب فشار احساسات متأثر از غرایز برای تخلیه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی روان‌پویشی یکپارچه بر کارکرد ایگوی بیماران افسرده به‌روش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری انجام شد. جامعه آماری شامل زنان مراجعه‌کننده به کلینیک بلاغ شهر قم با تشخیص اختلال افسردگی بود که تعداد 32 نفر از ایشان به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش گمارده شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه کارکرد ایگو بلک در مرحله پیش‌آزمونو پس‌آزمون جمع‌آوری و پروتکل گروه‌درمانی روان‌پویشی یکپارچه به‌طول 12 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده‌ها با تحلیل واریانس با اندازه‌‌گیری مکرر تحلیل شد. ضریب اتا 74/0 گزارش شد و (01/0>P) یافته‌ها نشان‌دهنده تفاوت معنادار کارکرد ایگو و میزان افسردگی در گروه آزمایشی با گروه گواه بود. براین‌اساس، روش درمان روان‌پویشی یکپارچه بر کارکرد ایگو زنان مبتلا به افسردگی اثربخش بود که می‌توان از این شیوه در کاهش میزان افسردگی در گروه زنان بهره برد.

کلیدواژه‌ها