ماهیت حکمیت و ضمانت اجرای تصمیمات داوری در دعاوی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه دوره دکتری گروه فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالیمه، قم، ایران/ استادیار گروه فقه، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

10.22034/pzk.2022.7024

چکیده

مطابق دلالت آیه 35 سوره نساء در صورت خوف از وقوع شقاق بین زوجین لازم است هریک از زوجین حَکَمی تعیین نماید و حَکمین برای اصلاح بین زوجین اقدام نمایند. تحقق اصلاح، مصادیق متعدد و متنوع دارد و برای نیل به سازش زوجین نمی‌توان به موعظه اکتفا نمود. اگر توصیه‌های حکمین مورد اعتنای زوجین قرار نگیرد، غرض از بعث حکم محقق نشده و اصلاح صورت نمی‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی لزوم تعهد طرفین شقاق به تصمیمات حکمین و تعیین ضمانت اجرای این تصمیمات به‌روش توصیفی-  اسنادی انجام شد. بدین منظور منابع فقهی معتبر، آثار مکتوب حقوقی و تفسیری و مستندات قانونی بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که دلالت التزامی خطاب شرعی لزوم بعث حَکَم و توجه به ماهیت تحکیم در حکمیت، لزوم اتباع از تصمیمات حکمین و لازم‌الوفاء بودن شروطی را که برای اصلاح روابط گذاشته می‌شود، ثابت می‌کند. ضمانت اجرا ازنظر فقهی می‌تواند تعزیر حاکم باشد که در قانون منحصر به الزام به ارجاع به داوری است. براین‌اساس، قانون  ازنظر اثربخشی به حَکمیت در دعاوی ارجاعی طلاق، نیازمند رفع خلاء و ارائه ضمانت اجراهای متناسب با روابط زوجین است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Nature of Arbitration and the Execution Guarantee of Judgment Decisions in Family Cases

نویسندگان [English]

 • Kobra Pourabdollah 1
 • Mohsen Malekafzali 2
1 Ph.D. Student, Department of Family Jurisprudence, Bent al-Hoda University, Al-Mustafa International University, Qom, Iran / Assistant Professor, Department of Jurisprudence, Women's Campus of Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

According to the verse 35 of Surah Nesa, when the separation is likely to happen between couples, each of the couples needs to choose a person as an arbitrator who judges them. Reform has many and varied examples, and preaching is not sufficient for that. If arbitrators' recommendations are not taken into consideration by the couples, the reform does not happen. This descriptive-documentary study was conducted with the aim of investigating the importance of commitment of couples who want the separation to arbitrators' decisions and determining the execution guarantee of these decisions; thus, valid jurisprudential sources, law and interpretation written sources, and legal documents were reviewed. The results showed that the obligatory implication of the Sharia address, the need to issue an arbitrator and paying attention to the nature of arbitration, the necessity of following judges' decisions, and the necessity of fulfilling the conditions that are set for the reform of relationships, are confirmed. Jurisprudentially, the execution guarantee can be a Tazir from ruler, which in law is confined to the necessity of referring to the judgment. Therefore, the law, in terms of its effectiveness on the arbitration in the divorce referral cases, needs to fill the gap and provide the execution guarantees that are consistent with couples' relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

 • institute of arbitration and judgment
 • jurisprudential execution guarantee in arbitration
 • legal execution guarantee in arbitration
 • nature of arbitration
 1. * قرآن کریم (1382). مترجم: الهی قمشه‌ای: مهدی. قم: نگارش.

  1. ابن‌‌‌بابویه، محمد‌بن‌علی (1413هـ.ق). من لایحضره الفقیه. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
  2. ابن‌‌‌براج، عبدالعزیز‌بن نحریر (1406هـ.ق). المهذب. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  3. ابن‌‌‌منظور، محمدبن مکرم (1414هـ.ق) لسان العرب. بیروت: دارصادر.
  4. ازهری، محمد‌بن احمد (1421هـ.ق). تهذیب اللغه. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  5. بازگیر، یدالله (1377). آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی 3. تهران: انتشارات ققنوس.
  6. بازگیر، یدالله (1380). داوری و احکام راجع به آن. تهران: انتشارات فردوسی.
  7. بحرانی، یوسف‌بن احمد (1363). الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  8. جوهری، اسماعیل‌بن حماد (1421هـ.ق). الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه. بیروت: دارالعلم للملایین.
  9. حرعاملی، محمد‌بن حسن (1409هـ.ق). تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسه آل البیت (ع).
  10. حکمت‌‌نیا، محمود (1386). فلسفه حقوق خانواده. تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
  11. حلی، حسن‌بن یوسف (1374). مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  12. حلی، حسن‌بن یوسف (1413هـ.ق). قواعدالاحکام. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  13. راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد (1412هـ.ق). مفردات الفاظ القرآن. بیروت: دارالعلم.
  14. سبحانی تبریزی، جعفر (1416هـ.ق). نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء. قم: مؤسسه امام الصادق (ع).
  15. سند، محمد (1429هـ.ق). سند العروه‌‌الوثقی (النکاح). قم: نشر باقیات.
  16. شهیدثانی، زین‌‌الدین‌بن علی (1413هـ.ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
  17. صاحب، اسماعیل‌بن عباد (1414هـ.ق). المحیط فی اللغه. بیروت: عالم الکتب.
  18. طباطبایی کربلایی، علی‌بن محمدعلی (1404هـ.ق). ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
  19. طبرسی، فضل‌بن حسن (1372). مجمع‌‌البیان فی تفسیر القرآن. تهران: نشر ناصرخسرو.
  20. طریحی، فخرالدین‌بن محمد (1375). مجمع البحرین. تهران: مرتضوی.
  21. طوسی، محمد‌بن حسن (1407هـ.ق). الخلاف. قم: انتشارت اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  22. طوسی، محمد‌بن حسن (بی‌‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  23. عمید زنجانی، عباسعلی (1382). آیات الاحکام. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی.
  24. فاضل موحدی لنکرانی، محمد (1421هـ.ق). تفصیل الشریعه (نکاح). قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
  25. فاضل هندی، محمد‌بن حسن (1416هـ.ق). کشف اللثام عن قواعدالاحکام. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  26. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب (1415هـ.ق). القاموس المحیط. بیروت: دارالکتب العلمیه.
  27. کاتوزیان، ناصر (1373). اعتبار امر قضاوت‌‌شده در دعوای مدنی. تهران: کانون وکلای دادگستری مرکز.
  28. محقق حلی، جعفر‌بن حسن (1376). المختصرالنافع فی فقه الامامیه. قم: مطبوعات دینی.
  29. مصطفوی، حسن (1368). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  30. معین، محمد (1386). فرهنگ معین. تهران: انتشارات ادنا.
  31. مکارم شیرازی، ناصر (1371). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  32. موسوی سبزواری، عبدالاعلی (1413هـ.ق). مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام. قم: نشر عبدالعلی السبزواری.
  33. موسوی، محمدباقر (1374). ترجمه تفسیر المیزان. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  34. موسوی‌خمینی، روح‌‌الله (1392). تحریرالوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  35. موسوی‌خوانساری، احمد (1355). جامع المدارک فی شرح المختصر النافع. تهران: مکتبه الصدوق.
  36. نجفی، محمدحسن‌بن باقر (بی‌‌تا). جواهرالکلام. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  37. نوری، حسین‌بن محمدتقی (1408هـ.ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسه آل البیت (ع).
  38. هدایت‌‌نیا، فرج‌‌الله (1384). داوری اجباری در دعاوی خانوادگی. نشریه حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)، شماره 7، 105-132.
  39. هدایت‌‌نیا، فرج‌‌الله (1387). داوری در حقوق خانواده. قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرنگ و اندیشه اسلامی.