دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، مهر 1393، صفحه 13-150 
تبیین عوامل شکل گیری و تحول دلبستگی در کودک بر اساس منابع اسلامی

صفحه 13-42

محمدصادق آقاجانی کوپایی؛ محمدرضا احمدی؛ رحیم نارویی


ویژگیهای مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روانشناسی

صفحه 57-86

جعفر هوشیاری؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی


بررسی رابطه جنسیت با ابعاد روانآزردگی، روانگسستگی، برونگرایی و رضایت از زندگی

صفحه 115-132

محمد زارعی توپخانه؛ علی زهیری هاشم آبادی؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی