دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 14، خرداد 1398، صفحه 1-160 
میانجیگری عزت نفس در رابطه جهت‌گیری مذهبی و رضایت از زندگی

صفحه 125-145

امین رحمتی؛ جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی