دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 16، آبان 1398، صفحه 9-145 

مقاله پژوهشی

اثربخشی مشاوره راه حل محور بر بخشش و دلزدگی زناشویی در زنان ناسازگار

صفحه 9-26

آرزو مجرد؛ حسین قمری گیوی؛ احمدرضا کیانی